top of page

SHËRBIMET TONAKËSHILLA JURIDIKE


Drejtës familijare,

Drejtës për të huaj,

Drejtës të punës,

E drejta biznesore ,

Edrejta kontraktuale dhe negociata biznesore,

E drejta nderkombëtare kontraktuale dhe negociata nderkombëtare biznesore,

Drejtës ndërkombëtare,

E drejta e patundshmërive

Inkoterm

E drejta e akcionareve

E drejta ekonomike


SHËRBIME TJERA


Keshilla juridike dhe informacione në lidhje me (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit

 informata për lejeqëndrim, 

Rregullimin dhe kerkesat e qeshtjeve pensionale - Renten AHV/IV & BVG,

Përpilim te shkresave,

Lutje,

Kërkesa, ankesa,

Letra përgjigje,

Kontrata të ndryshme,

Plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

Shkresa administrative tjera.


MEDIATION


(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)

bgImage

MIFTAR ZYMBERI

PËRGADITJA PROFESIONALE


Master of Law, e drejta ndërkombëtare ekonomike - Univesiteti Salford - Manchester, Angli


Avokati per te mitur, Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste, Bad Boll - Gjermani


Mediator Ekonomik, Mediation Ekonomik SGO Business School , Glattbrug  - Zvicër

Mediator, Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation, Konstanz - Gjermani


Module te Studimeve Master në Universitetin e Bernit, Bern Zvicer

Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës


ANËTARË

Mediator (Ndërmjetësim) - MiKK - Ndërmjetësues në rrëmbimin ndërkombëtar te fëmijë, Berlin - Gjermani

_______________________________

bottom of page